HVEM

Advokat Allan Vistisen er specialiseret indenfor strafferet. Inden for dette område fører AV alle sager lige fra overtrædelse af straffeloven såsom vold, røveri, manddrab til sager om økonomisk kriminalitet – fx underslæb, bedrageri, mandatsvig, herunder skatte- og afgiftsstrafferet – til overtrædelse af hvidvaskningsloven, selskabsloven, lov om euforiserende stoffer, mv.

AV har tidligere arbejdet indgående med insolvens- og rekonstruktionsret hos advokatfirmaet Plesner og Kammeradvokaten. Gennem dette arbejde har AV tilegnet sig den ihærdighed, praktiske forståelse og sans for at få øje på oversete muligheder i sagerne, som skal til for at vinde dem.

Udover straffesager har AV således en betydelig erfaring i førelse af civile sager og rådgivning for såvel private som offentlige klienter, herunder omstødelsessager, fordringsprøvelsessager, ulovlige selvfinansieringssager, entreprisesager, skatte- og afgiftssager mv.

I tilknytning hertil har AV således arbejdet indgående med ledelsesansvarssager, hvor ledelsen af en virksomhed er blevet mødt med erstatningskrav, tilbagebetalingskrav mv., samt foretaget undersøgelser af eventuelt strafbare forhold.

Af fremmedsprog behersker AV engelsk, tysk og serbokroatisk.

KONTAKT:

MAIL: ADVOKAT@ALLANVISTISEN.DK
MOBIL: 2571 0589

HVAD

AV har ført flere sager om økonomisk kriminalitet, herunder en af de seneste års største sager om underslæb, skyldnersvig, mandatsvig, bedrageri, groft skattesvig og socialt bedrageri. Her blev klienten frifundet i 48 forhold og et erstatningskrav på 15 mio. kr.

Særligt i sager om økonomisk kriminalitet har AV i kraft af sine mange års erfaring som insolvensadvokat den økonomiske og juridiske indsigt, der skal til for at sætte sig ind i disse ofte komplicerede og bevistunge sager.

Derudover fører AV sager lige fra mindre sager om simpel vold, færdselslovsovertrædelser og tyveri til større sager om skunkproduktion, indsmugling af euforiserende stoffer og manddrab.

I naturlig forlængelse af AV´s mange års arbejde med insolvens og rekonstruktion fører AV også sager om konkurskarantæne og bistår såvel virksomheder med kreditoraftaler som enkeltpersoner med ansøgning om gældssanering.

AV bistår også klienter indenfor fast ejendom og byggeriets forhold.

HVORDAN

Når straffesagens dokumenter modtages på AV kontor, gennemgår AV straks sagens dokumenter, løber sagens væsentligste dokumenter igennem med klienten og tilrettelægger det videre forløb. I den forbindelse drøftes det med klienten, hvorvidt klienten kan bidrage til sagens oplysning, eller om klienten ikke vil lade sig afhøre af politiet. Klienten og AV drøfter om afhøring hos politiet sker med eller uden AV tilstedeværelse. Det er dog erfaringsmæssigt oftest en fordel, at AV er med til afhøringen, idet det har betydning for hvilke oplysninger, der bringes frem under afhøringen. Det har flere gange ført til, at sigtelsen efterfølgende frafaldes.

På samme måde fokuserer AV under sagens forberedelse og ved sagens behandling ved domstolene på, at alle dokumenter og bevisligheder i øvrigt, som taler for klientens uskyld eller i øvrigt er til fordel for klientens sag, bringes frem – herunder også om de af politiet indsamlede beviser er indsamlet i overensstemmelse med lovgivningens regler.

I civile sager indkredses sagens problemstillinger hurtigt. Efter en drøftelse med klienten, her indgår procesøkonomiske og processuelle overvejelser, fastlægges opgavens eller rådgivningens omfang. I civile retssager – hvor der kan indgå syns- og skønsforretninger mv., og hvor sagerne derfor kan have et længerevarende forløb – ser AV det som sin opgave at tage hånd om processen. Således kan klienten under hele sagsforløbet have vished for, at sagen fremmes i overensstemmelse med klientens interesse.

Med AV som forsvarer, repræsentant eller rådgiver vil klienten opleve en engageret og gennemslagskraftig præstation, som effektivt og kompromisløst varetager klientens interesser.

I civile sager indkredses sagens problemstillinger hurtigt. Efter en drøftelse med klienten, her indgår procesøkonomiske og processuelle overvejelser, fastlægges opgavens eller rådgivningens omfang. I civile retssager – hvor der kan indgå syns- og skønsforretninger mv., og hvor sagerne derfor kan have et længerevarende forløb – ser AV det som sin opgave at tage hånd om processen. Således kan klienten under hele sagsforløbet have vished for, at sagen fremmes i overensstemmelse med klientens interesse.

Med AV som forsvarer, repræsentant eller rådgiver vil klienten opleve en engageret og gennemslagskraftig præstation, som effektivt og kompromisløst varetager klientens interesser.

Allan Vistisen Advokatfirma

Palægade 3, 4. th., 1261 København K

E-mail: advokat@allanvistisen.dk/
Mobil: +45 25710589
CVR-nr. 36329955

Bankkonto:
Danske Bank

Reg.nr.: 3409
kontonr.: 0011577601

Obligatoriske oplysninger

Allan Vistisen Advokatfirma indehaves af advokat Allan Vistisen. Advokat Allan Vistisen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning hos HDI Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Allan Vistisen, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokat Allan Vistisen agerer primært som beskikket advokat i straffesager. Salæret til en beskikket advokat i en straffesag fastsættes af retten ud fra de vejledende takster, der findes her.

Det fremgår af taksterne, at salæret fastsættes med udgangspunkt i en timesats på kr. 1.700,- med tillæg af moms, dvs. en timesats på kr. 2.125,- inkl. moms. Salæret afholdes i første række af statskassen. Hvis klienten findes skyldig, bliver salæret efterfølgende opkrævet hos klienten.

Advokatfirmaet anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Allan Vistisen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.